Algemene voorwaarden

  1. Home
  2. |
  3. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Proefschriftmaken BV

Bedrijfsgegevens KVK

ProefschriftMaken BV

Prinsenlaan 2

3732GN De Bilt

Telefoon: +31 (0) 30 200 61 89

KVK 17192708

Vestigingsnr. 000011875496

BTW: NL818322081B01

IBAN: NL82 RABO 0136 5677 89

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de vennootschap Proefschriftmaken (verder aangeduid als: “Proefschriftmaken”) gedane aanbiedingen, offertes en op alle door Proefschriftmaken gesloten overeenkomsten (incl. vervolg- en aanvullende overeenkomsten).

1.2 Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Proefschriftmaken niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

2.2. Aanbiedingen van Proefschriftmaken zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een overeenkomst komt tot stand nadat de daartoe strekkende opdracht schriftelijk door één van partijen aan de andere partij is bevestigd.

2.3. De hiervoor in lid 2 bedoelde schriftelijke bevestiging wordt geacht juist te zijn, indien de ontvanger van de bevestiging niet binnen vijf werkdagen na dagtekening van een per post verzonden bevestiging schriftelijk zijn bezwaren daartegen heeft kenbaar gemaakt danwel zulks niet heeft gedaan binnen 24 uur van een per fax of per e-mail verzonden bevestiging.

Artikel 3. Wijziging en annulering

3.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst kan deze door de opdrachtgever niet meer worden gewijzigd, tenzij Proefschriftmaken daar uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt. Onder wijziging van de overeenkomst worden uitdrukkelijk ook begrepen meer- of minderwerk.

3.2. Annuleren is slechts mogelijk zolang Proefschriftmaken nog niet met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en de opdrachtgever de door de annulering voor Proefschriftmaken ontstane schade aan Proefschriftmaken vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Proefschriftmaken geleden verliezen, gederfde winst en de kosten die zij reeds ter voorbereiding heeft gemaakt.

3.3. Annulering van duurovereenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven is niet mogelijk.

Artikel 4. Prijs

4.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en/of andere door de overheid opgelegde heffingen.

4.2. Alle opgegeven prijzen die betrekking hebben op door Proefschriftmaken te verrichten prestaties gelden uitsluitend voor de overeengekomen prestaties conform overeengekomen specificaties.

4.3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 5. Prijswijzigingen

5.1. Indien de opdrachtgever wijziging in de overeengekomen specificaties aanbrengt is Proefschriftmaken gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. Als wijziging van de specificaties worden in ieder geval aangemerkt: auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van modellen en van zet-, druk-, print- en andere proeven.

5.2. Proefschriftmaken is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die een prijsverhoging rechtvaardigen. Van een dergelijke omstandigheid is in ieder geval sprake in geval van: een stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, een stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen.

5.3. Buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiende uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

5.4. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Proefschriftmaken tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

5.5. Proefschriftmaken is gerechtigd om de in het kader van een duurovereenkomst zoals bedoeld in artikel 14 de overeengekomen prijs jaarlijks per 1 januari te verhogen op basis van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens.

Artikel 6. Betalingstermijn

6.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient volledige betaling van door Proefschriftmaken verzonden facturen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder dat de opdrachtgever zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen.

6.2. Bij gebreke van betaling binnen de daarvoor geldende termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Proefschriftmaken is vereist.

6.3 Bij gebreke van betaling binnen de daarvoor geldende termijn is de opdrachtgever over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van één procent per maand. Bovendien zal de opdrachtgever alsdan gehouden zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die Proefschriftmaken moet maken om tot gehele of gedeeltelijke inning van het openstaande factuurbedrag te komen. Deze kosten worden gesteld op vijftien procent van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 100,00.

6.4 Proefschriftmaken is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van drukwerk, werkvoorbereidingen en printproeven.

6.5 Proefschriftmaken is gerechtigd de kosten van verzending door de posterijen en/of soortgelijke distributeurs vooraf bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Verzending zal alsdan plaatsvinden nadat de betaling van deze kosten door Proefschriftmaken zijn ontvangen.

6.6 Proefschriftmaken behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Iedere levering van zaken door Proefschriftmaken aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

7.2 Intellectuele eigendomsrechten zijn uitgesloten van overdracht, zoals ook in artikel 15 van deze algemene voorwaarden is bepaald, tenzij uitdrukkelijk met Proefschriftmaken anders is overeengekomen.

7.3 Overige rechten, waaronder begrepen gebruiksrechten, niet zijnde eigendomsrechten, worden aan de opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van de opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan de opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

7.4 Proefschriftmaken kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten en programmatuur onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de opdrachtgever alle aan Proefschriftmaken verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 8. Wijze van levering

8.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van de door Proefschriftmaken te leveren zaken in haar bedrijfspand te Vianen.

8.2. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Proefschriftmaken te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Proefschriftmaken bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

8.3. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. Onder vervoer wordt mede begrepen: bezorging per post (al dan niet door de concessiehouder in de zin van artikel 1 van de Postwet), transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Proefschriftmaken door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeren, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

8.4. Proefschriftmaken is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 9. Termijn van levering

9.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn overeengekomen leveringstermijnen niet bindend.

9.2. Blijft na herhaalde schriftelijke ingebrekestelling door de opdrachtgever nakoming door Proefschriftmaken binnen een redelijke termijn alsnog uit, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.3. Bij tussentijdse wijziging van de overeengekomen specificaties van het werk vervalt de overeengekomen leveringstermijn.

9.4. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Proefschriftmaken gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Proefschriftmaken mogelijk te maken en zal aan daartoe strekkende instructies van Proefschriftmaken met bekwame spoed gevolg geven.

9.5. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Proefschriftmaken nodig is.

9.6. Indien in de tussen partijen gesloten overeenkomst vervoer is overeengekomen zoals bedoelt in het derde lid van artikel 8, geldt het volgende: als het moment van levering zal gelden het tijdstip waarop de op grond van de overeenkomst te leveren zaken door Proefschriftmaken ter verzending aan de geadresseerde(n) worden afgeleverd bij de in de overeenkomst genoemde vervoerder.

Artikel 10. Onderzoek bij aflevering

10.1. De opdrachtgever is gehouden om onmiddellijk na aflevering te onderzoeken of Proefschriftmaken de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Klachten over de door Proefschriftmaken geleverde prestatie dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Proefschriftmaken kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn vervalt voor de opdrachtgever ieder recht dienaangaande.

10.2. Proefschriftmaken is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

10.3. De prestatie van Proefschriftmaken geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever voordien het bepaalde in de tweede zin van het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11. Inhoud overeenkomst

Het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst die hun oorzaak vinden in door Proefschriftmaken niet, niet juiste, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen berust bij de opdrachtgever. Ook misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van transmissiefouten bij gebruik van (tele)communicatiefaciliteiten zoals telefoon, fax, computer of soortgelijke transmissiemedia zijn voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever verplicht zich Proefschriftmaken dienaangaande volledig te vrijwaren.

Artikel 12. Zet-, druk-, print- en andere proeven

12.1. Indien is overeengekomen dat zet-, druk-, print- of andere proeven aan de opdrachtgever zullen worden toegezonden, is de opdrachtgever gehouden deze proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Proefschriftmaken terug te zenden.

12.2. Proefschriftmaken is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

12.3. Indien op verzoek van de opdrachtgever meer dan één proef wordt vervaardigd, dan worden deze proeven naast de overeengekomen prijs apart in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13. Afwijkingen

13.1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke model respectievelijk de zet-, druk-, print- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

13.2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het een individueel bepaalde zaak betreft.

13.3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

13.4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

oplage tot 20.000 eenheden: 5%

oplage vanaf 20.000 eenheden: 4%

Het meerdere of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

13.5. Ten aanzien van meer- of minderleveringen van etiketten, en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of mindere geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

Artikel 14. Duurovereenkomsten

14.1. Van een duurovereenkomst is sprake, wanneer Proefschriftmaken een overeenkomst sluit met de opdrachtgever die voorziet in het door Proefschriftmaken periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden.

14.2. Een duurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14.3. De duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan slechts kan slechts door middel van een aangetekend schrijven worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn bedraagt een jaar, indien het periodieke werkzaamheden betreffen die viermaal per jaar of vaker worden verricht en zes maanden indien het werkzaamheden betreft die minder vaak worden verricht.

14.4. Een duurovereenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de bepaalde tijd opzegt door middel van een aangetekend schrijven.

Artikel 15. Rechten van intellectueel of industrieel eigendom

15.1. De opdrachtgever garandeert Proefschriftmaken, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging en/of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken en/of gegevens (zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc.) geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het intellectueel eigendom en/of het recht van industrieel eigendom. De opdrachtgever vrijwaart Proefschriftmaken zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens hiervoor bedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.

15.2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Proefschriftmaken bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Proefschriftmaken door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Proefschriftmaken de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

15.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft Proefschriftmaken steeds de rechthebbende op het intellectueel eigendom dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken (inclusief productie- en hulpmiddelen) ook als de betreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

15.4. De door Proefschriftmaken volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken (inclusief productie- en hulpmiddelen) mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen intellectueel eigendom of andere wettelijke bescherming voor Proefschriftmaken bestaat, niet in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd of gebruikt.

15.5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door Proefschriftmaken het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de door Proefschriftmaken in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken. Het gebruiksrecht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 16. Door de opdrachtgever aangeleverde bestanden

16.1. De opdrachtgever dient de bestanden tijdig en op een deugdelijke wijze, voor zijn rekening en risico, aan te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van AddComm vragen.

16.2. De door de opdrachtgever aangeleverde bestanden dienen te voldoen aan de door Proefschriftmaken te stellen bestandsindeling en programmatuurvereisten.

16.3. Indien de opdrachtgever voor de aanlevering van gegevensbestanden gebruik maakt van door Proefschriftmaken ter beschikking gestelde of feitelijk geleverde hardware of software, blijft het risico van transmissiefouten rusten bij de opdrachtgever. Proefschriftmaken is niet aansprakelijk voor een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van fouten in hardware of software of ten gevolge van onjuist of oneigenlijk gebruik door opdrachtgever. De opdrachtgever verplicht zich Proefschriftmaken ten aanzien van bovenstaande volledig te vrijwaren.

16.4. Proefschriftmaken is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen bestanden voor aanvang van de werkzaamheden op geschiktheid te onderzoeken.

16.5. De verantwoording voor de door de opdrachtgever verstrekte gegevensbestanden berustgeheel bij de opdrachtgever, die voor de juistheid ervan instaat. Tevens is de opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat is voldaan aan de vereisten op grond van privacywetgeving.

16.6. Het risico van transmissiefouten bij gebruik van (tele-)communicatiefaciliteiten in het kader van het aangaan en/of de uitvoering van de overeenkomst berust bij de opdrachtgever. De opdrachtgever verplicht zich Proefschriftmaken ten aanzien van bovenstaande volledig te vrijwaren.

16.7. Indien Proefschriftmaken constateert, dat de aangeleverde bestanden niet voldoen aan de gestelde eisen zal Proefschriftmaken niet zijn gehouden tot nakoming van de overeenkomst. Proefschriftmaken is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet danwel later uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Indien de overeenkomst om deze reden niet kan worden uitgevoerd zal dit worden gezien als een annulering door de opdrachtgever zoals beschreven in het tweede lid van artikel 3.

Artikel 17. Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

17.1. Indien de opdrachtgever zelf materialen en producten aanlevert, dan dient de opdrachtgever dit tijdig en op een deugdelijke wijze te doen. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende verwerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van Proefschriftmaken vragen. De opdrachtgever staat ervoor in, dat Proefschriftmaken een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door Proefschriftmaken houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

17.2. Proefschriftmaken is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

17.3. Materialen en producten dienen geschikt te zijn voor de bewerking die overeengekomen is en de opdrachtgever zal zich houden aan de door Proefschriftmaken gegeven richtlijnen. Indien Proefschriftmaken constateert, dat de aangeleverde materialen en/of producten niet voldoen aan de gestelde eisen zal Proefschriftmaken niet zijn gehouden tot nakoming van de overeenkomst. Proefschriftmaken is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet danwel later uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Indien de overeenkomst om deze reden niet kan worden uitgevoerd zal dit worden gezien als een annulering door opdrachtgever zoals beschreven in het tweede lid van artikel 3.

17.4. Proefschriftmaken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Proefschriftmaken onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiende uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Proefschriftmaken getoonde voorbeeld/monster en de later door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten.

17.5. Proefschriftmaken staat niet in voor eigenschappen van de aangeleverde materialen en producten indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

17.6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Proefschriftmaken noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.

17.7. De opdrachtgever is gehouden Proefschriftmaken op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

17.8. Proefschriftmaken is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als ware deze haar eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van Proefschriftmaken gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de even bedoelde resten bij Proefschriftmaken af te halen.

Artikel 18. Gebruik van de webshop/online bestellen

18.1 Klanten welke gebruik willen maken van de online faciliteiten moeten eerste geregistreerd worden om de online shop te gebruiken.

18.2 Belangrijk bij de registratie is dat de klant de bevoegdheid heeft om te bestellen en de wettelijke leeftijd heeft om bestellingen te plaatsen.

18.3 De data van de registratie moeten correct zijn en naar eer en geweten worden ingevuld. De klant mag geen gegevens van derden gebruiken voor de registratie en wanneer er veranderingen in de registratie data zijn dient de klant dit per omgaande aan te passen of door te geven aan Proefschriftmaken.

18.4 Door registratie accepteert de klant deze algemene voorwaarden van Proefschriftmaken.

18.5 Proefschriftmaken is gemachtigd om registraties te weigeren.

Artikel 19. Hostingdiensten

19.1. Indien is overeengekomen dat Proefschriftmaken hostingdiensten levert aan de opdrachtgever, zal de opdrachtgever de overeengekomen schrijfruimte van apparatuur niet overschrijden.

19.2. De opdrachtgever zal de schijfruimte alleen gebruiken voor het plaatsen van in de overeenkomst genoemde digitale kanalen, waaronder begrepen pagina’s van een website.

19.3. Al het gebruik van schijfruimte van apparatuur en overige systemen van Proefschriftmaken is beperkt tot overeengekomen maxima. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Proefschriftmaken extra kosten in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.

19.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door de opdrachtgever is gebruikt, niet overgedragen naar een volgende periode.

19.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer en het gebruik van de dienst. De opdrachtgever is tevens zelf verantwoordelijk voor het gebruik door derden ongeacht of deze derden in gezagsverhouding tot de opdrachtgever staan.

19.6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Proefschriftmaken niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

19.7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Proefschriftmaken niet gehouden tot het verzorgen of ter beschikking stellen van back-up-, uitwijk- en recoverydiensten.

19.8. Proefschriftmaken verricht de dienstverlening slechts in opdracht van de opdrachtgever. Indien Proefschriftmaken op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van de opdrachtgever, zullen de daaraan verbonden kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

19.9. Het staat Proefschriftmaken vrij om de dienstverlening te vernieuwen, te wijzigen of de dienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud. Proefschriftmaken zal de buiten gebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk.

19.10. De opdrachtgever is gehouden om zijn systemen en infrastructuur adequaat te beveiligen.

19.11. Proefschriftmaken staat er niet voor in dat de dienstverlening foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Proefschriftmaken kan mede wegens de aard en werking van internet er niet voor in staan dat internet te allen tijde beschikbaar of toegankelijk is en dat de door Proefschriftmaken verleende diensten continu beschikbaar zijn.

19.12. Proefschriftmaken is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de dienstverlening. De opdrachtgever zal de resultaten van de dienstverlening zelf regelmatig moeten controleren.

19.13. Proefschriftmaken is niet verantwoordelijk voor herstel van verloren gegevens. Bij de opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door de opdrachtgever worden verwerkt. De opdrachtgever staat er jegens Proefschriftmaken voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden.

19.14. De verantwoordelijkheid dat bij gebruikmaking van de dienst door de opdrachtgever is voldaan aan de vereisten op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens rust volledig en uitsluitend op de opdrachtgever.

19.15. De opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van gegevens in strijd met de wetgeving. Indien de Proefschriftmaken een redelijk vermoeden heeft dat de opdrachtgever de wetgeving schendt, is Proefschriftmaken gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om aan deze schending een eind te maken.

Artikel 20. Software as a Service onder andere de bestelshop

20.1. Onder Software as a Service wordt verstaan: het door Proefschriftmaken ‘op afstand’ ter beschikking stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan de opdrachtgever via internet of een ander kanaal, zonder dat aan de opdrachtgever een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.

20.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal Proefschriftmaken de programmatuur niet zelf op de infrastructuur installeren. Proefschriftmaken is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of de goede werking van de infrastructuur van de opdrachtgever of die van derden.

20.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer en het gebruik van de dienst. De opdrachtgever is tevens zelf verantwoordelijk voor het gebruik door derden ongeacht of deze derden in gezagsverhouding tot opdrachtgever staan.

20.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Proefschriftmaken niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

20.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Proefschriftmaken niet gehouden tot het verzorgen of ter beschikking stellen van back-up-, uitwijk- en recoverydiensten.

20.6. Proefschriftmaken verricht de dienstverlening slechts in opdracht van de opdrachtgever. Indien Proefschriftmaken op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van de opdrachtgever, zullen de daaraan verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

20.7. Het staat Proefschriftmaken vrij om de dienstverlening te vernieuwen, te wijzigen of de dienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud. Proefschriftmaken zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk.

20.8. Het staat Proefschriftmaken vrij om de uitvoering van de dienst voort te zetten met gebruikmaking van een andere versie van de programmatuur. Proefschriftmaken is niet gehouden om specifiek voor de opdrachtgever functionaliteiten van de programmatuur te handhaven of te wijzigen.

20.9. Proefschriftmaken is niet gehouden om een fysieke drager met de in het kader van Software as a Service aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen en te houden programmatuur te verstrekken.

20.10. Proefschriftmaken staat er niet voor in dat de in het kader van Software as a Service aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert.

20.11. Proefschriftmaken is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens. De opdrachtgever zal de resultaten van de dienstverlening en de met de gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens zelf regelmatig moeten controleren.

20.12. Proefschriftmaken staat er niet voor in dat de in het kader van Software as a Service aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur tijdig worden aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

20.13. De verantwoordelijkheid dat in het kader van Software as a Service aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur is voldaan aan de vereisten op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens rust volledig en uitsluitend op de opdrachtgever.

20.14. De opdrachtgever is gehouden om de tussen partijen overeengekomen beperkingen tot gebruik van de programmatuur stipt na te leven. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot gevolg heeft alsook een inbreuk op de rechten van intellectueel eigendom van de programmatuur.

20.15. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gebruikt de opdrachtgever de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie.

20.16. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd, te verhuren, te vervreemden, te bezwaren of ter beschikking te stellen aan een derde.

Artikel 21. Overmacht

21.1 Proefschriftmaken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

21.2 Van overmacht is in ieder geval sprake, indien Proefschriftmaken de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen van energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, storing en gebreken in de (tele-)communicatiefaciliteiten, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.

21.3 In het geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 22. Aansprakelijkheid

22.1. De aansprakelijkheid van Proefschriftmaken uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs exclusief verzendkosten, doch tot maximaal een bedrag van € 10.000,-.

22.2. Proefschriftmaken is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

22.3. Proefschriftmaken is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, inkomstenderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.

22.4. Proefschriftmaken is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door haar van opdrachtgever ontvangen en door Proefschriftmaken te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever Proefschriftmaken niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de materialen en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en toegepaste oppervlaktebewerkingen.

22.5. Opdrachtgever vrijwaart Proefschriftmaken volledig voor elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met hetgeen tussen Proefschriftmaken en opdrachtgever is overeengekomen.

22.6. Ieder recht van de opdrachtgever tot het vorderen van schadevergoeding vervalt, indien een daartoe strekkende vordering niet binnen zes maanden na aflevering bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 23. Geheimhouding

23.1. Partijen zijn over en weer verplicht om gegevens die hen in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst ter kennis komen of zullen komen, geheim te houden.

23.2. Wanneer de opdrachtgever beschikt over een toegangscode ten behoeve van het gebruik van bepaalde (tele-)communicatiefaciliteiten, zal de opdrachtgever deze code vertrouwelijk behandelen, uitsluitend in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruiken en deze niet aan derden bekend maken.

Artikel 24. Toepasselijk recht, bevoegd rechter

24.1. Op alle door Proefschriftmaken gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

24.2. Alle geschillen, welke naar aanleiding van de door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het Arrondissement van de Rechtbank Midden-Nederland.

24.3 De titels van de artikelen in deze algemene voorwaarden dienen slechts voor het gemak van partijen en bepalen niet mede de inhoud. Daaraan kan dan ook geen rechtskracht worden ontleend

Menu